Hari Sarvottama

Vāyu Jīvottama

Śrī Jagadguru Madhvācārya Mūla Mahā Samsthānaṁ

Śrī Rājēndratīrthīya Pūrvādi Maṭha
Śrī Vyāsarāja Maṭha

श्रीमद्जगद्गुरु श्रीमन् मध्वाचार्य मूलमहासंस्थानम्

श्री राजेन्द्रतीर्थीय पूर्वादि मठ:
श्री व्यासराजमठ:

Śrī Vidyāpati Tīrtha

Tenure : 1788 – 1798
Ārādhana : Vaiśākha śukla caturthī
Location : Kumbhakoṇa
Charama Shloka :
ವಾದಿವಾರಣಗರ್ವಾಣಾಂ ಛೇದೇ ಕಂಠೀರವಸ್ಸದಾ | ವಿದ್ಯಾಪತಿಗುರುರ್ಭೂಯಾನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ ||
वादिवारणगर्वाणां छेदे कंठीरवस्सदा |
विद्यापतिगुरुर्भूयान्मनोभीष्टसिद्धये ||

vādivāraṇagarvāṇāṃ chede kaṇṭhīravassadā | vidyāpatigururbhūyānmanobhīṣṭasiddhaye ||

About Śrī Vidyāpati Tīrtha

Śrī Vidyāpati Tīrtha was ordained the 26th Pīṭādhipati by Śrī Vidyānātha Tīrtha. The saint spent most of his sojourn at places situated on the banks of the Kāvĕrī river such as Tiruchy, Erode, Salem, Kumbhakhoṇa etc. He contributed significantly to growing the adherents of Ācārya Madhva’s faith in the current state of Tamilnadu.

The saint was an outstanding scholar and well-versed in Nyāya, Tarka and Mīmāmsa. He seems to have engaged in philosophical debates, won-over rivals and firmly established the principles of his school of thought, as can be evinced from his prayer. It is understood from tradition that the Marāṭha kings of Thanjavur patronized him and were regular recipients of his blessings.

After having adorned the Pīṭha for a decade, he attended Haripāda at Kumbhakoṇa. His Vṛndāvana is located in the same complex that houses the Vṛndāvana of his Guru Vidyānātha Tīrtha as well his parama guru Śrī Jagannātha Tīrtha, in the middle of Kumbhakoṇa town.